فکر میکنم عدم باور قلبی به رزاقیت خداوند یکی از مهمترین دلایلی است که سبب حمایت بی چون و چرای برخی افراد از سیاست های کاهش جمعیتی میشود. اگر کمی به گذشته برگردیم میبینیم که با وجود اینکه سطح زندگی اکثر مردم پایین بود و امکانات امروز هم وجود نداشت اما پدر و مادرها اعتقادی به اینکه بهتر شدن زندگی منوط به داشتن فرزند کمتر است نداشتند. در گذشته گرچه بچه ها با کمترین امکانات بزرگ میشدند اما همین کمبودها سبب میشد مغرور و خود خواه و بی مسوولیت بار نیایند.
پاسخ
ناشناس
۲۱:۵۳ سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵


ریشه این مشکل هم به سیاست های هاشمی در دهه هفتاد و ادامه آن توسط ایادی اش در دولت های بعدی برمیگردf


برچست ها :