◀️جـوان متـدین و فقیــری بـه خواستـگاری دخـتری رفتــ...
پـدر دختـــر موافقت نکــرد !!! ✘
و پس از آن پسـر فاسق و پولـداری به خواستـگاری دخـتر رفت...
امــا این بار پدر دختــر موافقت کـرد ✔ و گفت : خداوند هدایتش میـکند!
دختــر گفت: ای پــدر آیــا خدای کـه هدایت میکند همان خدای نیست کـه روزی میدهــد؟؟؟؟
✨ مــَا لــَكُمْ كَيْـفَ تَحْكُمـــُونَ ✨ (سوره قلـم آیـه ۳۶)شمـا را چـه شده است؟ چگـونه داوری میکنیــد؟


برچست ها :