امام خمینی: از شر رضا خان و محمد رضا راحت شدیم لکن از شر تربیت شدگان غرب و شرق به این زودی ها نجات نخواهیم یافت
صحیفه امام، ج۱۵،ص۴۴۶

@khabbar


برچست ها :