پیچیدہ عطر چادرت در ڪل اشعارم
بانوے خوب و سربہ زیرم دوستت دارم

هرڪس ڪہ چادر میڪند بر سر ڪہ مومن نیست
من از حجاب بے حیاها سخت بیزارم

این ڪہ تورا اینقدر میخواهم چہ شیرین است
روے تو غیرت دارم و از عشق سرشارم

غرق سڪوت اما درونم مملو از شعر است
دیوان شعرے خاڪ خوردہ ڪنج انبارم

تو شاخہ ے گل هستے و میمیرم آن دم ڪہ
قدر نسیمے شاخہ اے گل را بیازارم

شب هاے خوب عاشقے وقتے ڪہ میخوابے
دائم نگاهت میڪنم تا صبح بیدارم

بوے نم خاڪ از سرڪوے تو مے آید
ابرم ڪہ غیر از شانہ ات جایے نمے بارم

تو هیئتے هستے و من هم هیئتے هستم
مست حجابت هستم از بس غیرتے هستم

اے ڪاش تا آخر همیشہ با خدا باشیم
در یڪ شب خلوت دوتایے ڪربلا باشیم


برچست ها :