عهد میبندیم با تو یا علی

تا ابد باشیم با سید علیسید ما بوی حیدر می دهد

بوی زهرا و پیغمبر می دهدبهر ملتهاست او نور دو عین

می دهد بوی حسن و بوی حسیندل چو دلتنگ خمینی می شود

راهی کوی حسینی می شوداز لبانش می تراود عطر سیب

بهر حفظش خوانده ام امن یجیبذکر او آرامش جان من است

چهره او روح و ریحان من استای خدا یا تا ظهور روی یار

قامت سید علی را راست دار


سروده سردار نقدی. فارس نیوز و بسیج


برچست ها :